A program részletes szakmai ismertetése

A Magyar Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 15-25 év közötti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.

A program célja

A Magyarország területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozásuk induló költségeihez.

Az Ifjúsági Garancia Program részeként, elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani.

A program célcsoportja

A 18-25 év közötti, más vállalkozásban többségi tulajdonnal nem rendelkező új mikro-vállalkozást indítani tervező természetes személyek. E program mindenekelőtt azokat a fiatalokat célozza, akik vállalkozás indításához ötlettel, reális elképzeléssel, vállalkozói attitűddel rendelkeznek. Feltétel, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen, tehát olyan fiatal, aki a programba történő bevonáskor a munkaügyi szervezetnél álláskereső, vagy olyan fiatal, aki sem oktatásban sem képzésben nem vesz részt és nem is dolgozik.

A célcsoport legalább 50%-át, a legalább 6 hónapja álláskeresőként regisztrált fiatalok alkotják.

A célcsoportba tartoznak a fentieken túl a felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők, vagyis az álláskeresők közül azok a felsőfokú végzettséggel rendelkező 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot. A 25-30 év közötti felsőfokú végzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők legfeljebb a teljes programba vont összlétszám 20%-áig vonhatók be.

A program részcéljai

– életképes üzleti ötlettel rendelkező fiatalok komplex szolgáltatással történő támogatása üzleti tervük megvalósítása érdekében (tanácsadás, készségfejlesztés, képzés, mentorálás);

– élet-és piacképes, hosszútávon is fenntartható vállalkozások létrehozásának elősegítése pénzügyi támogatással (piacszerzés, megtartás, bővítés, hálózatosodás, fenntarthatóság biztosítása);

– a fenntartható növekedést szolgáló önfoglalkoztatás erősítése, a munkahelyteremtés elősegítése;

– együttműködés kialakítása a régióban működő és a régiós határokon kívüli vállalkozások között, továbbá a régiók között a vállalkozásfejlesztést végző szervezetek között a szinergiák optimális kihasználása végett.

A program keretében tervezett fő tevékenységek két komponens mentén valósulnak meg;

Az első komponens keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezet(ek) kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos működtetésére. A potenciális fiatal vállalkozók az első komponens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit.

A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az adótudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

A második komponens keretében az elfogadott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító fiatalok legfeljebb 3 millió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesülnek induló költségeik támogatása céljából, 10% önrész mellett.

A program felépítése az Első komponensben

A fiatalok toborzása, tájékoztatása, informálása, programba vonása elsősorban az Ifjúsági Garancia Programban dolgozó, közreműködő ifjúsági tanácsadók feladata. Az ifjúsági tanácsadók a munkaügyi központok nyilvántartásban szereplő, a célcsoportba tartozó fiatalokat jelen program szolgáltató szervezetei felé közvetítik. Amennyiben a munkaügyi központ nem tud elegendő számú fiatalt kiközvetíteni, úgy a toborzás, a fiatalok felkutatása a Programot végrehajtó feladata.

A Programot végrehajtó, az életképes üzleti ötlettel rendelkező potenciális fiatal vállalkozókat egyéni tanácsadás és csoportos tájékoztató keretében segítik a vállalkozás indítására és önfoglalkoztatóvá válásra történő felkészülésben. Az egyének segítséget kérhetnek a piaci lehetőségek felkutatásához,a kiválasztott tevékenységhez szükséges kompetenciák, képzettség, gyakorlati feltételek meghatározásához. Az egyéni igények, szükségletek, előzetes tudásszint szerint a bevont fiatalok 5 különböző típusú képzésekben vehetnek részt, jogi, pénzügyi tanácsadást kaphatnak, valamint segítségben részesülnek üzleti terveik elkészítésében. Az általános képzések és a tanácsadás a vállalkozásindítást támogató készségek, kompetenciák és ismeretek elsajátítását szolgálják. A magas színvonalú képzés biztosítja, hogy az első kiválasztás során szűrt jelentkezők nagy aránya legyen képes támogatásban részesíthető üzleti tervet elkészíteni.

Mindez költséghatékonysági és eredményességi szempontok miatt egyaránt kiemelten fontos. A szolgáltatás várt eredménye a vállalkozás indítását megalapozó üzleti tervek kidolgozása. Az üzleti terv elkészítése során a szolgáltató és a fiatal leendő vállalkozó feladata, hogy felkutassák, hogy a program keretein felül milyen pénzügyi eszközökkel tudja a fiatal az induló vállalkozását támogatni önfoglalkoztatása és a vállalkozása önfenntartása érdekében (pl. mikrohitel, Széchenyi kártya, GINOP mikro-vállalkozások fejlesztését célzó programok).

A projekt keretében a kevésbé fejlett régiókban megvalósítási hely alapján kiválasztott Programot végrehajtó szervezeteknek együtt kell működniük egymással (közös szakmai rendezvények) a képzési,tanácsadási szolgáltatások kialakítása, konzultációs fórumok biztosítása, valamint az eredmények nyomon követése területén.

A kidolgozott üzleti terveket a Programot végrehajtó szerv által vezetett és koordinált szakértői bizottság bírálja el és jóváhagyás esetén javasolja támogatásra. A jóváhagyott üzleti tervek számát a második komponensre allokált, a fiatalok számára kiosztható források nagyságrendjének függvényében kell tervezni annak elkerülése érdekében, hogy a keretet túlpályázzák. A jóváhagyott üzleti terveket rangsorolni szükséges.

A Programot végrehajtó ó szervezetnek kell a programban részt vevő fiatalok szelekcióját elvégezni, és csak maximum 10 százalékkal lehet nagyobb a jóváhagyott üzleti tervek száma, mint amennyi támogatási kérelem a B komponens keretében támogatható a B komponensben rendelkezésre álló forrás alapján.

Az üzleti terv jóváhagyása nem jelent garanciát arra, hogy az abban foglalt tevékenységek támogatásra kerülnek.

Egy személy számára csak egy üzleti terv kidolgozása támogatható a projekt keretében. A TÁMOP 2.3.6-12/B keretében támogatott támogatást igénylők e felhívás keretében támogatásban nem részesülhetnek.

Amennyiben a projektben résztevő fiatalok közül kettő vagy annál több fő közös társas vállalkozás indítását tervezi, maximum egy közös üzleti terv elkészítése szükséges.

A mentori támogatás a program második szakaszában is biztosított, amely nem csak tanácsadást jelent, hanem egyfajta monitoring tevékenységet is. A Programot végrehajtó tevékenysége kiterjed a fenntartási időszakra is, a vállalkozók üzleti tevékenységének nyomon követésére,utógondozására.

A fiatalok programba vonásának lehetőségét a képzések szervezésének és az üzleti tervek jóváhagyásának ütemezésével a program teljes időtartama alatt a Program végrehajtójának biztosítania kell, az üzleti tervre vonatkozó indikátor minimum 100, maximum 110 %-os teljesüléséig.

Toborzás, Regisztráció

Projektelem célja:

Elsődleges feladat a végrehajtók részéről a lehető legtöbb fórumon a célcsoport felkutatása, toborzása, programba vonása, tájékoztatás, információnyújtás a célcsoport részére. E tevékenység keretében minden olyan eszköz alkalmazásra kerül, amellyel a célzott korosztály figyelmét fel lehet hívni a pályázatban való részvételi lehetőségre, figyelemmel a megvalósítási hely gazdasági-társadalmi fejlettségére és a hátrányos helyzetű népességcsoportok esélyegyenlőségének biztosítására.

Tevékenységek:

 • Célcsoport megszólítása kommunikációs kampány segítségével – orientációs ügyféltalálkozók, nyílt napok
 • Tájékoztatás, információnyújtás rendszerének működtetése az végrehajtó szervezet által
 • Megkeresések fogadása, nyilvántartása, visszajelzések
 • Részvétel állásbörzéken, szakmai vásárokon, kiállításokon

Megvalósítás módja:

A célcsoport egyenlő esélyű megszólítása és tájékoztatása érdekében olyan kommunikációs kampányt alakítunk ki, amelynek segítségével a vállalkozás alapítása iránt nyitott fiatalok várhatóan egyenlő eséllyel lesznek képesek bekapcsolódni a programba. A tájékoztatás során a résztvevő érdeklődők bepillantást nyerhetnek a projekt tevékenységeibe, megismerhetik szolgáltatásait, részvételi feltételeket.

Az érdeklődő fiatalnak kötelezettségvállalás nélkül van lehetősége regisztrálni a programba. A regisztráció a kialakított honlap felületén, on-line módon történik. Alkalmas arra, hogy a végrehajtó szervezet részére megfelelő adatokat szolgáltasson, a jelentkező számára pedig folyamatos tájékoztatást jelent a program előrehaladásáról. A regisztrációt követően ugyanis az érdeklődő felvételt kap a levelezőlistákra, a honlapon pedig olyan belső felületekhez kap hozzáférést, mely a programban való előrehaladásához mindenképpen szükséges. Ezek a funkciók, felületek:

 • Jelentkezési Adatlap
 • Tudástár (segédletek, fogalomtár, státuszadatok, fórumok, tesztek)
 • Eseményregisztráció

Költség:

 • eljárásrend készítése
 • kommunikációs költségek
 • informatikai költségek

Időtartam: a projekt indításkor, a kommunikáció a projekt teljes időtartama alatt

Közbeszerzéssel érintett: projektnagyságtól függően közbeszerzéssel érintett, vagy három árajánlatos piaci árigazolás szükséges

Kiválasztási folyamat

Projektelem célja:

A projektelem célja a toborzás eredményeként jelentkezett célcsoportból a vállalkozás-fejlesztési programba bevonandó fiatalok – átlátható és körültekintő – kiválasztása, velük az együttműködési megállapodások megkötése.

Tevékenységek:

 • Jelentkezési adatlap adattartalmának kiértékelése
 • Motiváció és alkalmasság vizsgálata, kompetenciamérés személyes részvétellel
 • A motiváció- és alkalmasság-vizsgálat, valamint a kompetenciamérés kiértékelése
 • Törekvés a meglévő kompetenciák szerinti homogén csoportok kialakítására
 • Megfelelőségi sorrend felállítása, szűrés, jogosultság ellenőrzése, előterjesztés elkészítése
 • Kétoldalú együttműködési megállapodások megkötése
 • A képzésbe vonható pályázók véglegesítése

Megvalósítás módja:

Az esetleges túljelentkezés, a jogosultság és alkalmasság megállapításához szükséges egy előzetes szűrés a fiatalok körében. A képzések előtt indokolt a résztvevők hozott tudásának, kompetenciáinak, felmérése. A regisztráció után a fiatalok kitöltenek egy részletes Jelentkezési adatlapot, amely képet ad a jelentkezőről az alábbi szempontok szerint:

 • Alapadatok
 • Jogosultság vizsgálata
 • Iskolai végzettség
 • Munkahelyi tapasztalat
 • Elkötelezettség
 • Koncepció
 • Fedezettség
 • Kockázatok

A kiválasztás másik, jelentősebb eleme a személyes megjelenést igénylő kompetenciamérés, mely, írásos feladatmegoldást jelent. Ennek során a jelentkezők több mutációban készült Probléma megoldási és Gazdasági feladatsorokat oldanak meg adott időkeretben.

A kompetenciamérés és Jelentkezési adatlap kiértékelése alapján felállt pontsorrend alapján derül ki, hogy kik vehetnek részt támogatott képzésen. A képzést megelőzően történik az üzleti öltelek személyes meghallgatása.

A kiválasztási folyamat végén a kétoldalúan aláírt hatályos Támogatási szerződéssel rendelkező, jogosultsági feltételeknek megfelelő fiatalok vonhatók programba, ez biztosítja a térítésmentes szakmai segítségnyújtás igénybevételét. Azon fiatalok, akikkel a végrehajtó szervezet első körben nem köt szerződést, a pontsorrend alapján tartaléklistára kerülnek, ahonnan lemorzsolódás esetén lehetőségük nyílik a programban való részvételre.

Költség:

 • külső szolgáltató a kompetenciamérés összeállítására, lebonyolítására:
 • külső szolgáltató a személyes meghallgatás lebonyolítására

Időtartam:

Közbeszerzéssel érintett: projektnagyságtól függően közbeszerzéssel érintett, vagy három árajánlatos piaci árigazolás szükséges

Képzés

A bevont célcsoport számára a vállalkozás-indítást segítő általános képzések megvalósítása, a tanácsadói tevékenységgel párhuzamosan.

Tevékenységek:

 • Képzésszervezési tevékenységek; képzési helyszínek biztosítása
 • Általános képzések elindítása több helyszínen: vállalkozás-specifikus képzések, kompetencia-fejlesztés, vállalkozóvá válást segítő képzések
 • Képzések nyomon követése
 • Képzéshez kapcsolódó szolgáltatások biztosítása az igényeknek megfelelően

Megvalósítás módja:

A bevont fiatalok számára (szakaszonként és csoportonként) 72 órás (9 modul x 8 óra) általános vállalkozási képzések lebonyolításának megvalósulása, az igényekhez mérten több helyszínen, 3 szakaszban, kb 10-15 db 20-25 fős csoportban történhet.

A képzéseket modulrendszerben biztosítjuk, lehetővé téve, hogy a 9 modult az igényekhez illeszkedő időbeosztásban végezzék el a résztvevők.

Képzési modulok Óraszám
I. Vállalkozóvá válást, vállalkozás létrehozását segítő képzési modulok 32
Cégalapítás és a vállalkozások gazdaságtana 8
Stratégiai tervezés 8
Marketing és piaci ismeretek 8
Pénzügyi tervezés és finanszírozási lehetőségek 8
II. Vállalkozás működésével kapcsolatos képzési modulok 40
Gazdasági, jogi ismeretek 8
Pénzügyi, számviteli, adó, vám és társadalombiztosítási ismertek 8
Marketing és értékesítés 8
Munkaszervezési, gazdálkodási, foglalkoztatási és munkaügyi ismeretek 8
Menedzsment-technikák, a vállalkozás működtetése 8
összesen 72
 1. Vállalkozóvá válást, vállalkozás létrehozását segítő képzés

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék a cégalapítás tudnivalóit, betekintést nyerjenek a vállalkozóvá válás, a vállalkozás létrehozása során felmerülő területekbe: cégalapítási tudnivalók, vezetői, stratégiai tervezési, marketing és piaci, pénzügyi tervezési, finanszírozási és alapvető gazdasági ismeretek.

 1. modul: Cégalapítás és a vállalkozások gazdaságtana

A cél, hogy a résztvevők olyan ismereteket sajátítsanak el, melynek során alkalmassá válnak a különböző tevékenységet végző és eltérő szervezeti keretekben működő mikro- és kisvállalkozások alapításának előkészítésére és lebonyolítására, betekintést nyerjenek a vállalkozás létrehozása, indítás során felmerülő alapvető gazdasági és cégalapítási ismeretekbe.

 1. modul: Stratégiai tervezés

A cél, hogy, a résztvevők betekintést nyerjenek az üzleti tervezés, a vállalkozásindítás és -működtetés során felmerülő vezetői, stratégiai tervezési területekbe. Tudatosításra kerülnek a vállalkozás indításához és eredményes működtetéséhez szükséges vállalkozói készségek, ismerjék meg a különböző tervezési módszereket, képessé váljanak egy vállalkozás küldetését, jövőképét meghatározni.

 1. modul: Marketing és piaci ismeretek

A programmodul célja, hogy a résztvevők alapvető ismereteket szerezzenek a marketing területéről, valamint megismerjék a piac szereplőit, működését, jellemzőit. A résztvevők megismerhetik a különböző tevékenységet végző és eltérő szervezeti keretekben működő mikro- és kisvállalkozások létrehozása előtt és az alapításkor a piaci igények felmérési módszereit, a marketing tevékenység tudatos és fogyasztói igényekre alapozott tervezési formáit.

 1. modul: – Pénzügyi tervezés és finanszírozási lehetőségek

A képzés célja, hogy a résztvevők alapvető ismereteket szerezzenek a vállalkozás indítás során felmerülő pénzügyi tervezési, finanszírozási területekről.

 1. Vállalkozás működésével kapcsolatos képzés

A képzési modulok célja, hogy a résztvevők megismerjék a vállalkozás működésével, működtetésével kapcsolatos gazdasági, jogi, pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási, munkaszervezési, alapvető gazdálkodási, foglalkoztatási, munkaügyi, marketing és projektmenedzsment ismereteket és képesek legyenek használni ezen ismereteiket a döntéshozatal során. Cél a vállalkozás-, szervezetfejlesztés metodikájának feltérképezése, gyakorlatorientált segítség nyújtása a hatékony és versenyképes vállalkozás működtetése érdekében.

 1. modul: Gazdasági, jogi ismeretek

A program célja, hogy a résztvevők megismerjék a vállalkozás hatékony és versenyképes működtetéséhez szükséges alapvető gazdasági és jogi ismereteket, és napi döntéseik során képesek legyenek ezek használatára.

 1. modul: Pénzügyi, számviteli, adó, vám és társadalombiztosítási ismertek

Az órák célja, hogy a résztvevők megismerjék egy vállalkozás menedzselésével összefüggő pénzügyi, adóügyi, számviteli, vám és társadalombiztosítási alapfogalmakat és szabályokat, és ezeket képesek legyenek használni napi döntéseikhez.

 1. modul: Marketing és értékesítés

A programmodul célja, hogy a résztvevők megismerjék egy vállalkozás menedzselésével összefüggő marketingstratégiai, tervezési elemeket és a marketingtevékenység gyakorlatát.

 1. modul: Munkaszervezési, gazdálkodási, foglalkoztatási és munkaügyi ismeretek

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a vállalkozás működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges alapvető gazdálkodási, munkaszervezési, foglalkoztatási és munkaügyi ismereteket, megismerjék a munkaszervezés lehetőségeit, megismerjék a foglalkoztatással kapcsolatos legfontosabb szabályokat és kötelezettségeket.

 1. modul: Menedzsment-technikák, a vállalkozás működtetése

A modul célja, hogy a résztvevők megismerjék a projektmenedzsment alapjait, a vállalkozás napi működtetéséhez szükséges tárgyi, személyi feltételeket, folyamatokat, képesek legyenek áttekinteni, tervezni, szervezni, irányítani és ellenőrizni az operatív működést.

Az általános vállalkozási képzések mellett szükség van speciális, a vállalkozás sikeres működtetéséhez és irányításához szükséges vezetői készségek, képességek elsajátítására is ezért két további modul biztosításával segítjük a fiatalokat.

Képzési modulok Óraszám
Vállalkozási, vállalkozói kompetenciafejlesztés 8
Az eredményes vállalkozás, a sikeres vállalkozó 4
Stratégiai tervezés: üzleti terv készítése 4

modul: Az eredményes vállalkozás, a sikeres vállalkozó

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a vállalkozás sikeres működtetéséhez és irányításához szükséges vezetői készségeket, képességeket, fejlődjön önismeretük, növekedjen önbizalmuk, fejlődjön kommunikációs, kapcsolatteremtő és együttműködési készségük, kreativitásuk, megismerjék a különböző tárgyalási és prezentációs technikákat, konfliktuskezelési módokat, a tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés és motiválás képességét.

 1. modul: Stratégiai tervezés: üzleti terv készítése

A modul célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az üzleti tervezés fortélyait, megismerjék az előkészítése, információ gyűjtés és elemzés folyamatát, az üzleti tervkészítés lépéseit, az üzleti terv aktualizálását és operatív megvalósítását. A vállalkozás sikeres irányításához szükséges ismereteket szerezzenek a hatékony időgazdálkodásról és delegálásról.

Tanácsadás, komplex segítségnyújtás üzleti terv elkészítéséhez

A képzésekkel párhuzamosan elindul egy térítésmentes, a vállalkozás-indításhoz szükséges és az üzleti tervek elkészítését támogató szakértői tanácsadási tevékenység, amely csoportos és egyéni formában is igénybe vehető.

Tanácsadási területek:

 • Üzleti terv megalkotását elősegítő tanácsadás
 • Vállalkozásindítással kapcsolatos speciális tanácsadás
 • Közös fórumok, ügyféltalálkozók szervezése

Költség:

 • képző cég megbízása a teljes körű lebonyolításra
 • külső szolgáltató megbízása a tanácsadás lebonyolítására
 • terembérletek

Időtartam:

Közbeszerzéssel érintett: közbeszerzéssel érintett

Üzleti tervezés

Projektelem célja:

Az általános képzéseket és kompetencia-fejlesztést sikerrel teljesített, a tanácsadási tevékenység mellett üzleti tervet elkészítő fiatalok közül a támogatott üzleti tervekkel rendelkezők (vállalkozást indítók) kiválasztása.

Tevékenységek:

 • Előzetes üzleti tervek ellenőrzése és visszajelzés a célcsoportnak
 • Üzleti tervek bírálata és értékelése

Megvalósítás módja:

A pályázati konstrukciók egyik legfontosabb mérföldköve a vállalkozás indítását tervező jelentkezők üzleti ötletének megfelelő kidolgozása, az életképes és szakmailag megalapozott Üzleti Tervek elkészítése. A jóváhagyott Üzleti terv a feltétele a program második szakaszában a vissza nem térítendő támogatásra való pályázat benyújtásának, a jóváhagyott költségszerkezettel összhangban.

Az üzleti tervezés a konstrukcióban kialakított, több körben véleményezett egységes Üzleti Terv sablon használatával történik, amelyhez egységes bírálati szempontrendszer és pontozás kerül hozzárendelésre. A bírálat figyelembe vesz minden szempontot, amely az Üzleti terv életképességét befolyásolja.

Az Üzleti terv felépítése:

 • Vezetői összefoglaló
 • Kritikus tényezők a vállalkozás indításakor
 • A vállalkozás bemutatása
 • A vállalkozó bemutatása
 • Működési terv
 • GANTT diagram
 • Piac- és versenytárselemzés
 • Árazás, értékesítési terv, kommunikáció
 • Cash-flow előrejelzés 1. év
 • Cash-flow előrejelzés 2., 3. év
 • Eredménykimutatás
 • Veszélyforrások, mellékletek

A végrehajtó konzorcium számos szakmai támogatással segíti a jelentkezőket az üzleti tervezésben:

 • Tudástár működtetése
 • Gyakran Ismételt Kérdések felület biztosítása
 • Egyéni és csoportos szakmai és jogi tanácsadási alkalmak biztosítása
 • Üzleti terv segédletek és útmutatók kerültek kiközlésre

A bírálat több lépcsőben történik. Az előzetes Üzleti Tervet a végrehajtó konzorcium szakértői véleményezik írásban, majd személyes konzultációs lehetőséggel segíthetik a jelentkezőket, hogy az Üzleti Tervek végül minimális szakmai hibával, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon kerüljenek véglegesítésre. Ezt követően a véglegesített Üzleti tervek kerülnek értékelésre és pontozásra, esetlegesen hiánypótlásra adott határidőn belül. Az Üzleti tervet jóváhagyó tanúsítvánnyal rendelkező pályázóknak lehetősége nyílik a vállalkozásalapításra. A jóváhagyott Üzleti tervvel rendelkező, megalakuló vállalkozások támogatott tulajdonosainak mentorálása kerül megszervezésre a pályázással párhuzamosan.

Időtartam:

Közbeszerzéssel érintett: nem releváns

Mentorálás

Projektelem célja:

A projekt részéről folyamatos szakmai támogatás biztosítása a mentorok segítségével, speciális képzésekkel a létrejött vállalkozások számára.

Tevékenységek:

 • Mentori támogatás a vállalkozás megfelelő működtetéséhez

Megvalósítás módja:

A programban létrejött vállalkozások számára is biztosít a program térítésmentes szakmai segítséget. A mentorok biztosításának célja az új vállalkozók támogatása, követése, annak érdekében, hogy vállalkozásuk ne rekedjen meg a legnehezebb, első időszakban. A szakértői segítség egyaránt kiterjed szakmai kérdésekre, mentális támogatásra, az önismeret erősítésére, és személyiségfejlesztésre.

A mentorálás a vállalkozásindítástól (bejegyzéstől) kezdődően legalább 6 hónapig folyik az alábbi eszközökkel:

 • Egyéni segítségnyújtást
 • Speciális előadások megszervezése számos szakterületen
 • Mentor-neten való aktív részvétel, moderátori szerep betöltése.
 • Workshopokon, közös fórumokon, nyilvános programokon való segítségnyújtás

A mentorok olyan szakemberek, akik végzettségüknek, szakmai, vállalkozói tapasztalatainknak és személyiségüknek köszönhetően megfelelő támogatást jelentenek a fiataloknak. A jelentkezőknek lehetősége nyílik kiválasztani saját mentorukat, aki ezután mentornaplóban rögzíti a fiatallal kapcsolatos telefonos, e-mailes, vagy személyes konzultációkat. A mentor segíti a kezdő vállalkozó munkáját, kérdései megválaszolásával, segítő tanácsaival, illetve a végrehajtó szervezet számára is hasznos információkkal szolgál, mely a programban résztvevők által alapított vállalkozások utánkövetését, monitoringját is segíti.

Költség:

 • külső szolgáltató megbízása a mentorálás lebonyolítására

Időtartam: a vállalkozások megalapításától kezdődően legalább 6 hónap, a projekt utolsó szakaszában

Közbeszerzéssel érintett: közbeszerzéssel érintett

Ütemezés

https://app.smartsheet.com/b/publish?EQBCT=9a8847588f584b7daf7fe63e443603f5